သင့်အာမခံကတ်၏ ရှေ့နှင့်အနောက်ပုံများကို အပ်လုဒ်လုပ်ရန် ဤဖောင်ပုံစံကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းကို သင်၏လူနာဇယားတွင် ထည့်ပါမည်။ Please note that Medicaid and other government insurances will NOT cover abortion but may cover gynecology.